ที่ได้มาในการคำนวณความเร็วที่สำคัญของการคำนวณโรงสีลูก